امروز: Sat 21 May 2022 برابر با 21 May 2022

 

نمونه موضوع پایان نامه ها

عنوان پایان نامه های انجام شده برای رشته حسابداری

بررسی حساسیت سرمایه گذاری به تامین مالی داخلی و استقراض شرکت های سیاسی و غیرسیاسی در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر محافظه کاری حسابداری بر ریسک ورشکستگی

ارتباط بین رقابت در بازار محصول با معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت

ارتباط بین محافظه کاری با مدیریت سود واقعی و تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر ویژگی های پیش بینی سود مدیریت بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت های دارای وابستگی سیاسی: شواهد از بورس اوراق بهادار تهران

نقش اندازه شرکت و نوع صنعت در چسبندگی هزینه و عوامل تاثیرگذار به آن

رابطه فرا اعتمادی مدیریت با دقت پیش بینی سود شرکتها و واکنش سرمایه گذاران

ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و سطح ریسک عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهرم مالی و بازده غیرعادی انباشته سهام

بررسی تاثیر متغیرهای غیرمالی بر اظهارنظر حسابرسان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین درجه اهرم مالی و ریسک مالی با استفاده از اثر دو متغیر توضیحی اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه ی ویژگی های شرکت با سیاست های تقسیم سود در شرکت هایی با مطلوبیت دادوستد کالا

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ساختار سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر شهرت شرکت بر ریسک سیستماتیک، غیرسیستماتیک و کل با تاکید بر عامل اندازه

بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی با بازده آتی سهام و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه حاکمیت شرکتی با هزینه بدهی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی

تاثیر تغییرات حسابداری بهای تمام شده بر عملکرد شرکت های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران

بررسی اثر چرخه عمر واحد تجاری بر مدل های اقلام تعهدی

تاثیر ساختار سرمایه و چرخه عملیات بر نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی اثر جریان وجه نقد اضافی آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت در پیش بینی سود

رابطه ی بین شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی، چرخه عملیاتی و موجودی نقد

پرتفوی سرمایه گذاری معنایی: کاربرد معناشناسی و منطق فازی به منظور در اختیار گذاشتن پیشنهادات پرتفوی سرمایه گذاری شخصی

محتوای اطلاعاتی سودآوری غیرانباشته حسابداری: فعالیتهای عملیاتی در برابر فعالیتهای تامین مالی

بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق های مشترک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین تغییرات ساختار هیئت مدیره بر تغییرات حسابرس

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری و اقتصادی ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر نقدشوندگی بر بازده سهام و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی و کیفیت حسابرسی با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر جنسیت حسابرس بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی ارتباط نسبت نوسان پذیری سود و ریسک اطلاعات با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر اقلام تعهدی بر هزینه معاملات سهام

ارایه مدلی برای انتخاب پرتفوی مناسب در بازارهای متلاطم (مورد خاص بازار بورس تهران)

 

عنوان پایان نامه های رشته مدیریت

برنامه ریزی سودعملیاتی بهینه شرکت ایران تایرازطریق تعیین الگوی تولیدبااستفاده ازتکنیک برنامه ریزی خطی

بررسی لزوم ایجادوبهره برداری ازسیستم های اطلاعاتی مدیریت دربهره وری سازمان منطقه آزادتجاری صنعتی قشم ازدیدگاه کارکنان

بررسی روشهای بهسازی تصمیم گیری برای انتخاب مدیران اجرایی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی به منظورارتقای بهره وری

طراحی وتبیین الگوی مناسب نظام نگهداری مدیران در وزارت جهادکشاورزی(حوزه دفتر مرکزی )

ارزیابی فرآیندبازبینی کاربرگها وپرونده های حسابرسی

بررسی رابطه بین آموزش سازمانی و هوش عاطفی (مورد مطالعه : کارخانه فرآورده های لبنی و پروتئینی سحر و کارخانه کاشی پارس)

مطالعه و بهبود الگوی مصرف انرژی و کاهش آلایندگی در صنعت سیمان با استفاده از مدل EFOM-ENV

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی برابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری

تبیین تاثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت و نوآوری سازمانی

تحلیل رابطه ی توانمندسازی روانشناختی کارکنان با تعهد سازمانی (مورد پژوهی کارکنان شرکت سرمایه گذاری اندیشه گستر فردا)

بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مصرف کنندگان در موقعیت خرید اینترنتی جهت افزایش فروش (مطالعه موردی: شرکت بیمه ملت)

بررسی اثربخشی عوامل ایجاد وفاداری در مشتریان و ارائه مدل (شرکت تولی پرس)

بررسی روش مدل های مختلف سنجش رضایتمندی مشتریان و انتخاب بهترین مدل

امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش شرکت برق منطقه ای زنجان

بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه ی اجزای سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای) با عملکرد سازمانی شرکت برق منطقه ای زنجان

بررسی، تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود بهره وری نیروی انسانی (مورد مطالعه: شرکت کاشی پارس)

بررسی کیفیت سیستم خدمات بانک از نگاه مشتریان بر اساس مدل سروکوال(SERVQUAL) (مورد پژوهی بانک پارسیان استان البرز)

بررسی تاثیر آمیخته هویت سازمان بر شهرت سازمانی (مطالعه موردی: دانشکده های مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران و شهید بهشتی)

طراحی و تدوین مدل ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر اساس رویکرد C.B.B.Eبه منظور ایجاد رضایت و وفاداری مشتریان در فروشگاهای زنجیره ای تهران

بررسی اثرات آمیخته خدمات بازاریابی بر روی ابعاد نام و نشان تجاری در فروشگاهای زنجیره ای تهران به منظور تقویت ارزش ویژهی نام و نشان تجاری

بررسی نقش بازار مداری بر رضایت مشتری با رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) در بانک ملت قزوین

بررسی و تحلیل اثر هوش تجاری بر تصمیمات استراتژیک سازمانی

پایش و بررسی مدل های خرده فروشی الکترونیکی جهانی و ارائه مدلی ایرانی به منظور افزایش فروش در فروشگاه های الکترونیکی

بررسی و تحلیل سیستم های ارزیابی عملکرد به منظور انتخاب مناسب ترین سیستم برای شرکت نفت فلات قاره ایران

کاربرد مدیریت دانش مشتری در کسب مزیت رقابتی سازمان ها در تجارت الکترونیکی؛ مورد مطالعه: اداره کل توسعه بازار بانک ملت

بررسی رابطه بین کارآفرینی استراتژیک و عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط در استان کردستان

بررسی تاثیر ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر جذب گردشگر جهت ایجاد وفاداری گردشگری در استان گیلان

بررسی نقش عوامل استراتژیک در پیاده سازی مدل تعالی EFQM در مرکز طبی کودکان

بررسی چالش های ثبت علایم تجاری در ایران و ارائه راه کارهای مناسب

طراحی مدل آمیخته بازاریابی اینترنتی با رویکرد 4s جهت بهبود عملکرد در شرکت های مهندسین مشاور برق

بررسی و تحلیل رابطه میان جهت گیری استراتژیک، نوآوری خدمات و عملکرد بازار در سازمان های تولیدی کوچک و متوسط(شهر تهران)

تاثیر عوامل محیطی فروشگاه زنجیره ای از نظر معماری بر افزایش خرید و رضایت و وفاداری مشتری

تاثیر زیرساختارهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر شخصیت برند به منظور بهبود عملکرد برند در فروشگاههای زنجیره ای ایران

عوامل موثر بر توسعه بازار بورس مشهد

بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی استراتژی مدیریت ارتباط با مشتریان(CRM) در شرکت سایپا

ارزیابی عملکرد شرکت پرتونمای طلوع با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن BSC

میزان تاثیر سیستم پاداش در ایجاد همسویی کارکنان با استراتژی های سازمانی

راهبردهای بازاریابی گردشگری مقاصد مذهبی (مطالعه موردی تهران)

بررسی عوامل موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت کارگزاری آگاه

بررسی عوامل موثر بر گسترش بانکداری الکترونیکی در بانک رفاه  (مطالعه موردی بانک رفاه استان قزوین)

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در قصد استفاده از موبایل (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات در منطقه4 تهران)

بررسی اثر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد ارزش ویژه برند با در نظر گرفتن نقش میانجی گری کیفیت ارتباط (مورد مطالعه: شعب بانک تجارت شهر رشت)

طراحی آمیخته بازاریابی خدمات بهره ور به منظور بهبود شخصیت برند در فروشگاه های زنجیره ای اتکای تهران

ارزیابی استراتژیهای بانک صادرات با رویکرد AHP و ToPSIS

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر مولفه های بازاریابی رابطه مند (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر قزوین)

بررسی اثرات آمیخته خدمات بازاریابی بر روی"ارزش ویژه برند" با تاکید بر اثر میانجی گری"تبلیغات دهان به دهان"(مورد مطالعه:مصرف کنندگان گوشی های تلفن همراه سامسونگ در نمایندگی های رسمی شهر تهران) 

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بازاریابی شبکه ای در ایران

مطالعه و بررسی نقش برندسازی ملی در  توسعه صنعت گردشگری ایران

ارزیابی رابطه بین همراستایی استراتژیک، انگیزش مدیران و عملکرد سازمانی از طریق کارت امتیازی متوازن در خرده فروشی ها (مورد مطالعه: شعب اصلی فروشگاه های زنجیره ای اتکا در تهران)

بررسی و تحلیل میزان اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان (مورد مطالعه آموزش و پرورش منطقه 5)

بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر اعتماد، رضایتمندی و وفاداری مشتریان در بانکداری الکترونیکی

بررسی و تحلیل اثر پیاده سازی کارت امتیازی متوازن بر اثربخشی سازمانی (مورد مطالعه بانک صنعت و معدن)

بررسی و تحلیل تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: شرکت همراه اول)

بررسی و تحلیل تاثیر نوع ساختار سازمانی در ایجاد و توسعه کارآفرینی سازمانی

بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارمداری از طریق تعهد سازمانی (مورد مطالعه: بانک سامان)

ارزیابی و تحلیل عوامل کلیدی موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های صنعتی (مورد مطالعه: شرکت صنعتی بوتان گاز)

بررسی و تحلیل تاثیر کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان (مطالعه موردی بانک رفاه شهر تهران)

بررسی و تحلیل رابطه و تاثیر عوامل بازاریابی رابطه مند بر افزایش وفاداری مشتریان ویژه بانک سامان استان تهران سال1391-1390

شناسایی و اولویت بندی شاخص های زنجیره تامین سبز در صنایع شوینده با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

بررسی و تحلیل رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی و چابکی سازمان (مورد مطالعه: سازمان های دانش بنیان با رویکرد فناوری نانو در استان تهران)

بررسی و تحلیل تاثیر ادراک مشتریان از کانال های تبلیغاتی بر ارزش ویژه برند در بانکداری الکترونیک (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر قزوین)

بررسی تاثیر بازارگرایی و نوآوری بر کارآفرینی و ایجاد ارزش برای مشتری در بنگاه های کوچک و متوسط

سرعت تعدیلات ساختار سرمایه با تاکید بر ریسک اقتصاد کلان و خاص شرکتی

مقایسه آزمون های حباب انفجاری چندگانه در بازار بورس اوراق بهادار و مسکن ایران (1393-1370)

بررسی و تحلیل استراتژی توسعه بازار ماکارونی (مورد مطالعه ماکارونی مانا)

بررسی تاثیر گرایشات استراتژیک بر قابلیت های بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط (مورد مطالعه: صنعت مواد شوینده و پاک کننده استان تهران)

تاثیر عوامل مشهود و نامشهود بر تصمیم گیری ساختار سرمایه شرکتهای عضو صنعت خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر عوامل نامشهود

بررسی و تحلیل نحوه چگونگی تامین آب شرب با استفاده از آب شیرین کن های خورشیدی خانگی در جنوب کشور

بررسی و تحلیل نحوه تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت کیفیت فراگیر در پروژه های عمرانی مورد مطالعه استان مازندران (پروژه های ساختمانی)

بررسی و تحلیل تاثیر استراتژی تمایز در کسب مزیت رقابتی پایدار با تاکید بر رضایت مشتری (مورد مطالعه: بانک سینا استان گیلان)

فرایند استقرار مدیریت دانش در شهرداری قزوین

 

بررسی عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان بستنی شرکت کاله

بررسی تاثیر سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم و ارزش دفتری هر سهم بر قیمت سهام

بررسی و تحلیل راهبردهای ایجاد انگیزش در کارکنان فرودگاهی بر اساس نظریه دو عاملی هرزبرگ

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر تصمیم انتخاب بازار هدف صادراتی در صنایع پلاستیک ایران

بررسی ارتباط بین خصیصه های شخصیتی و سبک های تصمیم گیری مصرف کننده در بازار لوازم خانگی

بررسی و تحلیل نقش علاقه مندی به نام تجاری در ایجاد ارتباطات نام تجاری و مشتری (مورد مطالعه: محصولات شامپو در فروشگاههای رفاه)

شناسایی، تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت مهندسی مجدد در سازمان ها یا رویکرد فازی (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی تهران)

بررسی و تحلیل موانع موفقیت ERP در سازمانهای تولیدی ایران

تاثیر ریسک نقدینگی بر سودآوری بانکهای تجاری

بررسی و تحلیل ارتباط استفاده از روش های بازاریابی حسی و سبک های تصمیم گیری خرید (مورد مطالعه: فروشگاه شهروند بهرود)

بررسی و تحلیل رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی و انفرادی در دو سطح خرد و کلان و تاثیر آن بر نوسانات بازار

بررسی و تحلیل تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها از طریق تبلیغات بر روی قصد خرید مصرف کننده (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در استان گیلان)

بررسی رابطه نسبت کفایت سرمایه و ریسک اعتباری در بانک

ارزیابی و تحلیل نقش و تاثیر منابع انسانی در کسب مزیت رقابتی با استفاده از مدل VRIO (مورد مطالعه: شرکت مهندسی تجهیزات برقی ایران)

بررسی و تحلیل عوامل راهبردی موثر بر صادرات محصولات غذایی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر تئوری نمایندگی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و پرداخت سود شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی و تحلیل تاثیر انواع اتلاف در فرآیندهای بیمارستانی با بکارگیری تکنیک ترکیبی D-ANP فازی

الگوی عوامل موثر بر قصد مجدد خرید با تاکید بر نقش کیفیت خدمات، ارزش درک شده و رضایت مشتری در بخش لوکس صنعت هتل داری در شهر تهران

بررسی و تحلیل رابطه بین قیمت نفت خام و شاخص بازار سهام ایران

بررسی تاثیر استراتژیک ابعاد هوش فرهنگی بر بهبود روابط کارکنان در واحدهای صنعتی (مورد مطالعه شرکتهای تولیدکننده مواد شوینده شهر صنعتی البرز)

بررسی اثر تمایلات احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی و تحلیل تاثیر فرصت رشد بر اهرم

طراحی و پالایش شاخصهای تحلیلگر توسه یافتگی اشتغال مبتنی بر آزمایش سرزمین

بررسی آثار بازاریابی داخلی بر روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت بیمه تعاون، بیمه سرمد، بیمه آرمان)

بررسی عوامل موثر در تبلیغ دهان به دهان بازی های آنلاین در شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: بازی Clash of clans)

بررسی و مقایسه تاثیر بازاریابی ارتباطی بر رضایت مشتریان زن و مرد (مطالعه موردی: مشتریان بانک اقتصاد نوین بابل)

بررسی رابطه گرایش اظهارنظر گزارش حسابرسی به سمت مقبول و تغییر رتبه شفافیت اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

Read 6956 times
Rate this item
(1 Vote)
Published in منوها
Read کد خبر: 589
Login to post comments

آرشیواخبار

ارتباط با مدیریت:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ارزنده ترين مرحله خرد خودشناسي است. امام رضا علیه السلام

حالت های رنگی

 

Joomla! Debug Console